Dokumenty

Štúdia realizovateľnosti – Hlavným cieľom štúdie je zhodnotenie  potenciálu pútnického turizmu na území Prešovského samosprávneho kraja a navrhnutie Svätomariánskej púte („Svetlo z východu„) ako komplexného produktu cestovného ruchu s významnými pozitívnymi dopadmi pre celý región. Štúdia sa skladá z troch základných častí. V prvej kapitole sú predstavené vybrané kultúrne trasy Európy a súčasné vývojové trendy v oblasti pútnického turizmu. Druhá kapitola obsahuje analýzu zdrojov a potenciálu cesty Svätomariánska púť. V rámci tretej kapitoly sú následne predstavené konkrétne návrhy opatrení a krokov vedúcich k úspešnému vybudovaniu cesty Svätomariánska púť.

Stratégia rozvoja pútnickej cesty – Stratégia je súčasťou projektu. Obsahuje:

  •  Religiózny a pútnicky turizmus vo svete s dôrazom na skúmané uzemie
  • Pútnický turizmus v Poľsko-Slovenskom pohraniční a jeho zázemie.
  • Cestovný ruch v Poľsko-Slovenskom pohraniční
  • Návrh Svätomariánskej púte “SVBETLO Z VÝCHODU” Pilotná fáza projektu
  • Plánované Investície a tendencie rozvoja

Dizajn manuál  – Dizajn manuál je určený prijímateľom finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom vlajkového projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, prioritná os 1,

s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) Hlavnými cieľmi týchto informačných a publikačných aktivít je poskytnúť informácie o dostupnosti štrukturálnych fondov EÚ pre prijímateľov, zviditeľňovať
úlohu štrukturálnych fondov pri rozvoji členskej krajiny EÚ a pomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu daných opatrení podporovaných štrukturálnymi fondmi pri realizácii tohto vlajkového projektu.

Branding – Prešovský samosprávny kraj Tento dokument by mal byť úvodom do správneho porozumenia prostredníctvom náčrtu  komunikačného systému. Zachovávanie odkazu tohto dokumentu

je záväzné preto, aby sme zachovali dojem dôslednosti a čistoty a aby komunikáty boli jednoliate a celistvé, s princípom. Je tiež dôležité, aby sa o tieto princípy opierali marketingoví a mediálni partneri.

Memorandum o spolupráci (.pdf) – Prešovský samosprávny kraj podpísal s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Biskupstvom Spišské Podhradie Memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje spoločné úsilie za zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu.