Projekt zatytułowany:

Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”)

Numer projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0016/16

Partner wiodący:

Prešovský samosprávny kraj, Słowacja https://www.po-kraj.sk/sk/

Cele szczegółowe projektu

1.

Połączenie miejsc pielgrzymkowych na pograniczu PL-SK w jedną całość i stworzenie odpowiedniej infrastruktury

2.

Rozwój i podniesienie świadomości turystycznej poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego

3.

Systematyczny rozwój i koordynacja działalności turystycznej na pograniczu PL-SK w perspektywie długofalowej

Podstawowy cel projektu

Uzupełnienie infrastruktury turystycznej i zaoferowanie nowego, kompleksowego produktu turystycznego, inspirowanego szlakiem pielgrzymkowym do Santiago de Compostela i podkreślającego wszystkie wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodu słowiańskiego, związane z przesłaniem i tradycjami maryjnymi.

Główne produkty projektu

  • Stworzenie nowego produktu turystycznego – szlaku pielgrzymkowego „Szlak Maryjny” (stworzenie przewodnika, wirtualnej trasy pielgrzymki, podręcznika projektowania, marki i tożsamości pielgrzymki, baz danych dla pielgrzymów, wirtualnych panoram, map 3D, stworzenie piosenki projektowej, produkcja przepustek-certyfikatów pielgrzymkowych itp.).
  • Powołanie międzysektorowej grupy koordynacyjnej złożonej z ekspertów w dziedzinie turystyki pielgrzymkowej i kultu maryjnego oraz zlecenie opracowania studium wykonalności, którego wyniki przyczynią się do rozwoju inwestycji, infrastruktury, a tym samym w dłuższej perspektywie przyczynią się do wzrostu turystyki na pograniczu polsko-słowackim.
  • Dokończenie niezbędnej małej infrastruktury oraz odbudowa lub modernizacja budynków po stronie polskiej i słowackiej, które będą znajdować się na trasie pielgrzymki (Lewocza, Gaboltov, Ľutina, Litmanowa, Krosno, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska, Dębowiec).
  • Upowszechnianie idei Szlaku Maryjnego poprzez działania marketingowe (online, offline, media) oraz Podróż Ewangelizacyjną Pielgrzymów, która ma być pierwszą próbną pielgrzymką wolontariuszy, a także inne działania miękkie (warsztaty, prelekcje, fora eksperckie, konferencje, sympozja artystyczne, koncerty, udział w targach i wystawach, utworzenie galerii plenerowej itp.).

Dokumenty

Głównym celem studium jest ocena potencjału turystyki pielgrzymkowej na terytorium Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz zaproponowanie Szlaku Maryjnego („Światło ze Wschodu”) jako kompleksowego produktu turystycznego o znaczącym pozytywnym wpływie na cały region. Badanie składa się z trzech głównych części. W pierwszym rozdziale przedstawiono wybrane szlaki kulturowe w Europie oraz aktualne trendy w turystyce pielgrzymkowej. Drugi rozdział zawiera analizę zasobów i potencjału szlaku pielgrzymkowego Najświętszej Maryi Panny. W trzecim rozdziale przedstawiono konkretne propozycje działań i kroków prowadzących do pomyślnego rozwoju Szlaku Maryjnego.

Stiahnuť PDF

Strategia jest częścią projektu. Obejmuje ona:

1. Turystyka religijna i pielgrzymkowa na świecie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru badań.
2. Turystyka pielgrzymkowa na pograniczu polsko-słowackim i na jego zapleczu.
3. Turystyka na pograniczu polsko-słowackim
4. Propozycja Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Faza pilotażowa projektu
5. Planowane inwestycje i tendencje rozwojowe

Stiahnuť PDF

Instrukcja identyfikacji wizualnej jest przeznaczona dla beneficjentów pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu flagowego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa 1, pod tytułem Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu”. Głównym celem tych działań informacyjnych i publikacyjnych jest dostarczenie informacji na temat dostępności funduszy strukturalnych UE dla beneficjentów, zwiększenie widoczności roli funduszy strukturalnych w rozwoju państw członkowskich UE oraz pomoc w osiągnięciu celów i realizacji działań wspieranych przez fundusze strukturalne w ramach realizacji tego projektu flagowego.

Stiahnuť PDF

Samorządowy Kraj Preszowski. Niniejszy dokument powinien być wstępem do właściwego zrozumienia systemu komunikacji poprzez przedstawienie jego zarysu. Zachowanie przesłania tego dokumentu jest obowiązkowe, aby utrzymać wrażenie spójności i czystości oraz aby komunikaty były spójne i całościowe, z zachowaniem zasad. Ważne jest również, aby partnerzy marketingowi i medialni kierowali się tymi zasadami.

Stiahnuť PDF

Samorządowy Kraj Preszowski podpisał porozumienie o współpracy z archidiecezją koszycką, greckokatolickim arcybiskupstwem preszowskim i biskupstwem Spiskiego Podhradia. W dokumencie zadeklarowano wspólne wysiłki na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i duchowego oraz promocji turystyki religijnej.

Stiahnuť PDF

Kontakt

Mgr. Mário Stehlík

Mail:            mario.stehlik@vucpo.sk
Telefón:     00 421 051 7081 546