Projekt s názvom:

Projekt s názvom: Svätomariánska púť
(„Svetlo z východu“)

Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0016/16

Vedúci partner:

Prešovský samosprávny kraj
https://www.po-kraj.sk/sk/

Špecifické ciele projektu

1.

Prepojenie pútnických miest PL-SK pohraničia do jedného celku a dobudovanie náležitej infraštruktúry

2.

Rozvoj a zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu prostredníctvom vytvorenia nového produktu turizmu

3.

Systematický rozvoj a koordinácia aktivít v cestovného ruchu v PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte

Základný cieľ projektu

Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Hlavné výstupy projektu

  • Vytvorenie nového turistického produktu – pútnickej trasy “Svätomariánska púť” (vytvorenie sprievodcu, virtuálnej pútnickej trasy, dizajn manuál, branding a identita púte, databázy pre pútnikov, virtuálne panorámy, 3D mapping, vytvorenie projektovej piesne, výroba pútnických pasov-kredenciálov a pod.)
  • Dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov na poľskej aj slovenskej strane, ktoré sa budú nachádzať na pútnickej trase (Levoča, Gaboltov, Ľutina, Litmanová, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec)
  • Vznik medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá bude zložená z odborníkov na tému pútnického turizmu a mariánskeho kultu a obstaranie štúdie realizovateľnosti, ktorej výstupy prispejú k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na poľsko- slovenskom pohraničí v dlhodobom horizonte
  • Šírenie myšlienky Svätomariánskej púte prostredníctvom marketingových aktivít (online, offline, médiá) a Evanjelizačnej cesty pútnikov, ktorá má byť prvou testovacou púťou dobrovoľníkov a ďalšie mäkké aktivity (workshopy, besedy, odborné fóra, konferencie, umelecké sympóziá, koncerty, účasť na veľtrhoch a výstavách, vytvorenie vonkajšej galérie a pod.)

miesta

Projektové pútne miesta

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Dokumenty

Hlavným cieľom štúdie je zhodnotenie potenciálu pútnického turizmu na území Prešovského samosprávneho kraja a navrhnutie Svätomariánskej púte („Svetlo z východu„) ako komplexného produktu cestovného ruchu s významnými pozitívnymi dopadmi pre celý región.

Štúdia sa skladá z troch základných častí. V prvej kapitole sú predstavené vybrané kultúrne trasy Európy a súčasné vývojové trendy v oblasti pútnického turizmu. Druhá kapitola obsahuje analýzu zdrojov a potenciálu cesty Svätomariánska púť. V rámci tretej kapitoly sú následne predstavené konkrétne návrhy opatrení a krokov vedúcich k úspešnému vybudovaniu cesty Svätomariánska púť.

Stiahnuť PDF

Stratégia je súčasťou projektu. Obsahuje:

1. Religiózny a pútnicky turizmus vo svete s dôrazom na skúmané uzemie
2. Pútnický turizmus v Poľsko-Slovenskom pohraniční a jeho zázemie.
3. Cestovný ruch v Poľsko-Slovenskom pohraniční
4. Návrh Svätomariánskej púte “SVETLO Z VÝCHODU” Pilotná fáza projektu
5. Plánované Investície a tendencie rozvoja

Stiahnuť PDF

Dizajn manuál je určený prijímateľom finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom vlajkového projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, prioritná os 1, s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) Hlavnými cieľmi týchto informačných a publikačných aktivít je poskytnúť informácie o dostupnosti štrukturálnych fondov EÚ pre prijímateľov, zviditeľňovať úlohu štrukturálnych fondov pri rozvoji členskej krajiny EÚ a pomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu daných opatrení podporovaných štrukturálnymi fondmi pri realizácii tohto vlajkového projektu.

Stiahnuť PDF

Dizajn manuál je určený prijímateľom finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom vlajkového projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, prioritná os 1, s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) Hlavnými cieľmi týchto informačných a publikačných aktivít je poskytnúť informácie o dostupnosti štrukturálnych fondov EÚ pre prijímateľov, zviditeľňovať úlohu štrukturálnych fondov pri rozvoji členskej krajiny EÚ a pomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu daných opatrení podporovaných štrukturálnymi fondmi pri realizácii tohto vlajkového projektu.

Stiahnuť PDF

Prešovský samosprávny kraj podpísal s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Biskupstvom Spišské Podhradie Memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje spoločné úsilie za zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu.

Stiahnuť PDF

Kontakt

Mgr. Mário Stehlík

Email:            mario.stehlik@vucpo.sk
Telefón:     00 421 051 7081 546