O projekte Svätomariánska púť

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko v rámci Prioritnej osi 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Základný cieľ projektu:

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným cieľom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Trvanie projektu:

01/2017 – 09/2021

Financovanie:

Celkové náklady projektu: 3 951 851,56 €
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 3 359 073,58 €
Národné spolufinancovanie: 592 777,98 €

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

Hlavné výstupy projektu:

Vytvorenie nového turistického produktu – pútnickej trasy “Svätomariánska púť” (vytvorenie sprievodcu, virtuálnej pútnickej trasy, dizajn manuál, branding a identita púte, databázy pre pútnikov, virtuálne panorámy, 3D mapping, vytvorenie projektovej piesne, výroba pútnických pasov-kredenciálov a pod.)

Vznik medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá bude zložená z odborníkov na tému pútnického turizmu a mariánskeho kultu a obstaranie štúdie realizovateľnosti, ktorej výstupy prispejú k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na poľsko- slovenskom pohraničí v dlhodobom horizonte

Dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov na poľskej aj slovenskej strane, ktoré sa budú nachádzať na pútnickej trase (Levoča, Gaboltov, Ľutina, Litmanová, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec)

Šírenie myšlienky Svätomariánskej púte prostredníctvom marketingových aktivít (online, offline, médiá) a Evanjelizačnej cesty pútnikov, ktorá má byť prvou testovacou púťou dobrovoľníkov a ďalšie mäkké aktivity (workshopy, besedy, odborné fóra, konferencie, umelecké sympóziá, koncerty, účasť na veľtrhoch a výstavách, vytvorenie vonkajšej galérie a pod.)

Dokumenty

Štúdia realizovateľnosti – Hlavným cieľom štúdie je zhodnotenie  potenciálu pútnického turizmu na území Prešovského samosprávneho kraja a navrhnutie Svätomariánskej púte („Svetlo z východu„) ako komplexného produktu cestovného ruchu s významnými pozitívnymi dopadmi pre celý región. Štúdia sa skladá z troch základných častí. V prvej kapitole sú predstavené vybrané kultúrne trasy Európy a súčasné vývojové trendy v oblasti pútnického turizmu. Druhá kapitola obsahuje analýzu zdrojov a potenciálu cesty Svätomariánska púť. V rámci tretej kapitoly sú následne predstavené konkrétne návrhy opatrení a krokov vedúcich k úspešnému vybudovaniu cesty Svätomariánska púť.

Stratégia rozvoja pútnickej cesty – Stratégia je súčasťou projektu. Obsahuje:

  • Religiózny a pútnicky turizmus vo svete s dôrazom na skúmané uzemie
  • Pútnický turizmus v Poľsko-Slovenskom pohraniční a jeho zázemie.
  • Cestovný ruch v Poľsko-Slovenskom pohraniční
  • Návrh Svätomariánskej púte “SVBETLO Z VÝCHODU” Pilotná fáza projektu
  • Plánované Investície a tendencie rozvoja

Dizajn manuál  – Dizajn manuál je určený prijímateľom finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom vlajkového projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, prioritná os 1,

s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) Hlavnými cieľmi týchto informačných a publikačných aktivít je poskytnúť informácie o dostupnosti štrukturálnych fondov EÚ pre prijímateľov, zviditeľňovať
úlohu štrukturálnych fondov pri rozvoji členskej krajiny EÚ a pomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu daných opatrení podporovaných štrukturálnymi fondmi pri realizácii tohto vlajkového projektu.

Branding – Prešovský samosprávny kraj Tento dokument by mal byť úvodom do správneho porozumenia prostredníctvom náčrtu  komunikačného systému. Zachovávanie odkazu tohto dokumentu

je záväzné preto, aby sme zachovali dojem dôslednosti a čistoty a aby komunikáty boli jednoliate a celistvé, s princípom. Je tiež dôležité, aby sa o tieto princípy opierali marketingoví a mediálni partneri.

Memorandum o spolupráci (.pdf) – Prešovský samosprávny kraj podpísal s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Biskupstvom Spišské Podhradie Memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje spoločné úsilie za zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu.Kontakt:

Mgr. Mário Stehlík

Mail: mario.stehlik@vucpo.sk

Telefón: 00 421 051 7081 546

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020