O projekte

Vitajte na stránke Svätomariánskej púte

Trasa

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

O projekte Svätomariánska púť

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko v rámci Prioritnej osi 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Základný cieľ projektu:

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným cieľom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Trvanie projektu:

01/2017 – 06/2019

Financovanie:

Celkové náklady projektu: 3 951 851,56 €
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 3 359 073,58 €
Národné spolufinancovanie: 592 777,98 €

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

Hlavné výstupy projektu:

Vytvorenie nového turistického produktu – pútnickej trasy “Svätomariánska púť” (vytvorenie sprievodcu, virtuálnej pútnickej trasy, dizajn manuál, branding a identita púte, databázy pre pútnikov, virtuálne panorámy, 3D mapping, vytvorenie projektovej piesne, výroba pútnických pasov-kredenciálov a pod.)

Vznik medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá bude zložená z odborníkov na tému pútnického turizmu a mariánskeho kultu a obstaranie štúdie realizovateľnosti, ktorej výstupy prispejú k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na poľsko- slovenskom pohraničí v dlhodobom horizonte

Dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov na poľskej aj slovenskej strane, ktoré sa budú nachádzať na pútnickej trase (Levoča, Gaboltov, Ľutina, Litmanová, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec)

Šírenie myšlienky Svätomariánskej púte prostredníctvom marketingových aktivít (online, offline, médiá) a Evanjelizačnej cesty pútnikov, ktorá má byť prvou testovacou púťou dobrovoľníkov a ďalšie mäkké aktivity (workshopy, besedy, odborné fóra, konferencie, umelecké sympóziá, koncerty, účasť na veľtrhoch a výstavách, vytvorenie vonkajšej galérie a pod.)