SKP zgromadziło burmistrzów i wójtów na wspólnej dyskusji. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że chcą budować coraz lepszy region poprzez wzajemną współpracę.

Burmistrzowie z regionu spotkali się na wspólnej sesji. Samorządowy Kraj Preszowski zainicjował wydarzenie z zamiarem promowania współpracy oraz stworzenia przestrzeni do wspólnej dyskusji i wymiany informacji. Aktualne działania rozwojowe zostały zaprezentowane łącznie około trzystu przedstawicielom samorządów.

Stworzenie platformy dla przyszłej współpracy i wzajemnego partnerstwa. Taki był cel spotkania samorządów regionalnych i lokalnych zorganizowanego przez samorząd regionalny Preszowa. W mieście regionalnym Preszów we wtorek, 28 marca, burmistrzowie miast i wójtowie gmin dyskutowali o możliwościach i szansach dalszego rozwoju. Zaproponowana koncepcja współpracy powinna pomóc w budowaniu lepszego regionu.

„Cieszę się, że burmistrzowie i wójtowie przyjęli nasze zaproszenie i przybyli tak licznie. Miasta i gminy są naszymi ważnymi partnerami, a słuchanie się nawzajem i współpraca są naprawdę kluczem do tego, by region dobrze funkcjonował i poprawiał życie ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem przekonany, że jeśli region będzie współpracował z samorządem, to uda nam się go rozwinąć w sposób, który będzie dumą dla naszego regionu i całej Słowacji” – powiedział Milan Majerský, prezes PSK. Jak dodał, wydarzenie poświęcone było konkretnym i aktualnym tematom wzajemnej współpracy.

„Przedstawiliśmy też nasze wizje, które podejmujemy i możliwości, jak miasta i miasteczka mogą iść do przodu. Rozpoczynamy nowy okres programowania i trzeba, aby wiedziały jak postępować w sięganiu po środki unijne lub nasze fundusze na swoje projekty. Chcieliśmy pokazać gminom, że jesteśmy tu dla nich i że to my pierwsi otwieramy drzwi dla inwestorów i dalszego rozwoju, nikt inny nie zrobi tego za nas” – powiedział M. Majerski.

Podczas wydarzenia w szczególności przedstawiono priorytety kraju preszowskiego z naciskiem na okres programowania 2021-2027 i przygotowanie pakietów projektów zintegrowanych, gdzie w ramach Programu Słowackiego na terytorium powiatu preszowskiego ma być przeznaczone prawie 250 mln euro.

Omówiono również zatwierdzone priorytety regionu na nowy okres programowania, które zostały opracowane w 7 pakietach projektów zintegrowanych tworzących Zintegrowaną Strategię Terytorialną. Główne obszary to nauka, badania i innowacje, dekarbonizacja i gospodarka odpadami, grupy defaworyzowane mieszkańców regionu, polityka danych i cyfryzacja. Jednocześnie trzy z nich są ukierunkowane terytorialnie na transport na Spiszu i Szariszu oraz rozwój turystyki i kultury na terytorium Górnego Zemplina.

Przedstawiono programy współpracy transgranicznej oraz program grantowy PSK z możliwością czerpania dotacji z jego trzech naborów. Szczególnym tematem wtorkowego spotkania był rozwój terytorialny infrastruktury drogowej regionu, gdzie w planach PSK na lata 2023-2026 jest przebudowa około trzystu kilometrów dróg II i III klasy oraz remont 270 mostów. PSK dąży do ustabilizowania dobrego i zadowalającego stanu mostów poprzez działania związane z utrzymaniem jakości i potencjału kadrowego.

W ramach spotkania odbyła się również otwarta dyskusja oraz prezentacje podmiotów działających na rzecz rozwoju regionalnego. Swoją działalność zaprezentowały IDS Wschód, Fundacja Wspierania Rodziny SKP, Regionalna Organizacja Turystyczna Północno-Wschodnia Słowacja, Regionalny Punkt Kontaktowy, Innowacyjne Partnerskie Centrum, a także Regionalne Centrum Doradczo – Informacyjne w Preszowie.