PSK spojil starostov a primátorov v spoločnej diskusii. Aktéri stretnutia sa zhodli, že vzájomnou spoluprácou chcú budovať krajší a lepší kraj.

Primátori a starostovia z kraja sa stretli na spoločnom zasadnutí. Prešovský samosprávny kraj podujatie inicioval so zámerom podporiť spoluprácu a vytvoriť priestor pre spoločnú diskusiu a výmenu informácií. Aktuálne rozvojové aktivity odprezentoval celkovo približne trom stovkám zástupcov miestnej samosprávy.

Vytvoriť platformu pre budúcu spoluprácu a vzájomné partnerstvo. To bolo cieľom zasadnutia regionálnej a miestnej samosprávy, ktorú zorganizovala prešovská krajská samospráva. V krajskom meste Prešov sa v utorok 28. marca s primátormi miest a starostami obcí diskutovalo o možnostiach a príležitostiach pre ďalší rozvoj. Navrhnutý koncept spolupráce má pomôcť k budovaniu lepšieho kraja.

„Som rád, že primátori a starostovia prijali naše pozvanie a prišli v takom počte. Mestá  a obce sú naším dôležitým partnerom a pre nastavenie dobrého fungovania kraja a zlepšovanie života ľudí, ktorí tu žijú,  je navzájom sa počúvať a pracovať spoločne naozaj kľúčové. Som totiž presvedčený, že keď kraj bude spolupracovať s miestnou samosprávou, môže sa nám podariť rozvíjať ho tak, aby bol pýchou pre náš región aj pre celé Slovensko,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, podujatie bolo venované konkrétnym a aktuálnym témam vzájomnej spolupráce.

„Predstavili sme aj naše vízie, do ktorých sa púšťame i príležitosti, ako môžu mestá a obce ďalej napredovať. Začíname nové programovacie obdobie a je potrebné, aby vedeli, ako majú postupovať pri čerpaní eurofondových či našich prostriedkov pre svoje zámery. Chceli sme samosprávam ukázať, že sme tu pre nich a že sme my tí prví, ktorí otvárame dvere investorom a ďalšiemu rozvoju, nikto iný to za nás neurobí“ priblížil M. Majerský.

Podujatie konkrétne predstavilo priority prešovskej župy so zacielením na programové obdobie 2021-2027 a prípravu integrovaných projektových balíkov, kedy v rámci alokácie z Programu Slovensko má na územie Prešovského kraja prísť takmer 250 miliónov eur.

Hovorilo sa aj o schválených prioritách kraja na nové programové obdobie, ktoré sú rozpracované do 7 integrovaných projektových balíkov tvoriacich Integrovanú územnú stratégiu. Nosnými oblasťami sú veda, výskum a inovácie, dekarbonizácia a odpadové hospodárstvo, znevýhodnené skupiny obyvateľov kraja, či dátová politika a digitalizácia. Zároveň tri z nich sú teritoriálne zamerané na dopravu na Spiši a Šariši a rozvoj cestovného ruchu a kultúry na území Horného Zemplína.

Priblížené boli programy cezhraničnej spolupráce a grantová schéma PSK s možnosťou čerpania dotačných prostriedkov z jej troch vyhlásených výziev. Osobitnou témou utorkového zasadnutia bol územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre, kde plány PSK na roky 2023 – 2026 zahŕňajú rekonštrukciu približne troch stoviek kilometrov ciest II. a III. triedy a opravy 270 mostov. Cieľom PSK je zastabilizovanie dobrého a uspokojivého stavu mostov kvalitnými údržbovými činnosťami a personálnymi kapacitami.

Súčasťou zasadnutia bola taktiež otvorená diskusia a prezentácie aktérov regionálneho rozvoja. Svoju činnosť predstavili  IDS Východ, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálny kontaktný bod, Inovačné partnerské centrum, ako aj Regionálne poradenské a informačné centrum  v Prešove.