21 czerwca 2022 roku Samorządowy Kraj Preszowski we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie i partnerami zorganizował III. Forum Słowacko-Polskie. Celem wydarzenia było wzmocnienie dobrosąsiedzkich stosunków między oboma krajami na poziomie regionalnym i krajowym oraz omówienie wspólnych działań w najbliższych latach.

Również podczas tego transgranicznego wydarzenia nasz zespół zaprezentował projekt „Szlak Maryjny”. Poinformowaliśmy naszych szanownych gości o realizacji infrastruktury oraz przebudowie i modernizacji obiektów po stronie polskiej i słowackiej, które znajdują się na trasie pielgrzymki (Lewocza, Gaboltov, Ľutina, Litmanowa, Krosno, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska, Dębowiec).

Samorząd województwa preszowskiego wraz z ważnymi przedstawicielami ze Słowacji i Polski dokonał oceny współpracy transgranicznej, jej wyników i wizji na przyszłość, zwłaszcza w kontekście pomocy europejskich instrumentów finansowych i ich perspektyw. Platformą ekspercką było III doroczne Forum Słowacko-Polskie, które odbyło się w pomieszczeniach hotelu Alexander w Uzdrowisku Bardejov, a jego celem było wzmocnienie wzajemnej współpracy w sferze gospodarczej, społecznej, kulturalnej i politycznej.

„Forum jest przestrzenią do pokazania konkretnych efektów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa z Polską oraz uruchomienia jeszcze bardziej precyzyjnej i ukierunkowanej pomocy dla naszych regionów przygranicznych. Tylko poprzedni okres programowania Interreg przyniósł na nasze terytorium około 50 milionów w różnych dziedzinach. Najbardziej skorzystaliśmy w obszarze infrastruktury transportowej, gdzie region wybudował drogi o długości około 78 km kosztem prawie 20 milionów euro. Są to naprawdę ważne projekty, także w dziedzinie turystyki, edukacji, odnowy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które poprawiły i uatrakcyjniły regiony – powiedział przewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Milan Majerský. Podkreślił również znaczenie i wagę nowej perspektywy finansowej, która będzie kontynuacją i dalszą poprawą słowacko-polskiego pogranicza.

W dwudniowym wydarzeniu, którego tematem przewodnim była „Współpraca – klucz do dobrego sąsiedztwa i dostatniej przyszłości”, wzięło udział około 250 uczestników. Jego treść wypełniły wystąpienia licznych gości – parlamentarzystów szczebla krajowego obu państw, przedstawicieli ambasad i korpusu dyplomatycznego, sekretarzy stanu w ministerstwach, liderów samorządów, reprezentantów sektora biznesowego, naukowo-akademickiego oraz organizacji pozarządowych. W Forum uczestniczyli również prominentni przedstawiciele Sejmu RP, a także regionu partnerskiego PSK z województwa podkarpackiego.

„Mamy wiele rozwiniętych relacji, projektów i działań ze słowackimi regionami i to wszystko działo się w ostatnich latach. Teraz musimy je reaktywować. Takie działania wymagają jednak środków, także z Unii Europejskiej. Myślę, że program Polska-Słowacja, który nas łączy i pozwala na realizację tej współpracy, będzie miał jeszcze większy wpływ na nasze relacje w nowym rozdaniu funduszy europejskich” – podkreślił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Sama konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych. W pierwszym z nich przedstawione zostaną efekty i priorytety słowacko-polskiej współpracy transgranicznej, w drugim wspólne nowe wyzwania oraz pomoc i solidarność Europy w kontekście konfliktu na Ukrainie. Trzeci panel skupi się na wzmocnieniu infrastruktury transportowej w obszarze przygranicznym, a ostatni czwarty na perspektywach rozwoju stosunków gospodarczych po polskiej i słowackiej stronie granicy.Forum towarzyszyła prezentacja działań partnerów transgranicznych, negocjacje B2B oraz networking szeregu uczestniczących podmiotów.

Trzecia edycja Forum Słowacko-Polskiego została przygotowana przez Samorządowy Region Preszowa we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie. Wydarzenie zostało wsparte przez Województwo Podkarpackie, instytucje programu współpracy transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja oraz Regionalne Centrum Doradczo – Informacyjne, Preszów.

Inicjatywa jego regularnej organizacji powstała we wrześniu 2018 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Po dwóch udanych edycjach w Jasionce koło Rzeszowa, impreza po raz pierwszy odbyła się po stronie słowackiej.