Kostol sv. Jána Evanjelistu v Novej Ľubovni

Nová Ľubovňa 358, 065 11 Nová Ľubovňa
N 49.27474857579651 E 20.68365098851484

K dominante obce patrí rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu pôvodne ranogotický z obdobia okolo roku 1300. Bol upravovaný v rokoch 1615, 1823, 1857, 1934 a 1987.  Pôvodne bol jednoloďový. Loď po roku 1615 bola znovu zaklenutá a stavba rozšírená bočnou severnou kaplnkou. Úpravy fasád boli urobené v rokoch 1857 a 1934. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, severnou kaplnkou a vstavanou vežou. V presbytériu je gotická krížová rebrová klenba, v lodi renesančná valená klenba s lunetami. Gotická klenba presbytéria má klinové vyžľabené rebrá, ktoré dosahujú na jednoduché konzoly. Na severnej strane presbytéria je pastofórium, z ktorého ostala iba gotická kovaná mreža zasadená do dreveného klasicistického rámu v 2. polovici 18. storočia. V mierne lomenom víťaznom oblúku sa zachovali neskororománske rímsové konzoly. Veža je po úprave v roku 1857 vstavaná do priečelia.

Oltáre

Hlavný oltár zasvätený patrónovi sv. Jánovi Evanjelistovi bol pre kostol objednaný  a osadený v roku 1912. Nový oltár bol zakúpený zo zisku miestneho potravného družstva. Predchádzal mu starší oltár, v ktorom bol osadený obraz s olejomaľbou sv. Jána Evanjelistu. Ján apoštol a evanjelista bol patrónom teológov, úradníkov, pomocníkov proti otravám, pán nad počasím a ochranca proti krupobitiu. Po demontovaní staršieho oltára bol obraz zavesený na parapete chóru. V 60. rokoch 20. storočia bol odovzdaný do správy Slovenskej národnej galérii v Bratislave.  Bočný oltár Panny Márie Škapuliarskej je barokový z 1. polovice 17. storočia s bohatým akantovým rámom s anjelikmi a obrazom P. Márie v tepanom plášti. Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho je z 1. polovice 18. storočia, umiestnený v barokovo klasicistickej stĺpovej architektúre s Božím okom a novou sochou Božského Srdca. Kazateľnica pochádzala z 2. polovice 18. storočia, klasicistická. Na parapete sa vynímal reliéf Rozsievača, ktorý v interiéri kostola v súčasnosti chýba. Organ do farského kostola zakúpili farníci v roku 1907. V roku 1977 bol premiestnený do kostolíka sv. Jozefa v Podsadku a nahradený novým organom.

Zvony

Vo veži kostola sú 3 zvony. Najstarší je datovaný rokom 1844 s nápisom:  ,,FUDIT PAULUS SCHMITZ EPERIESSINY 1844  SUMPTIBUS COMMONITATIS CATHOLICAE POSSESSIONI NEO NEOLJUBLO ACCEDENTE MUNIFICA DOMINII TE RRESTRALIS DEXTERA REFUSA ANNO SALUTIS 1844  SANCTE URBANE ORA PRO NOBIS“.

Na druhej strane zvona je reliéf so zobrazením sv. Urbana, biskupa s palicou v ruke  a v pozadí s dreveným sudom.  Ďalšie tri zvony sú odliate v roku 1925. Majú označenie výrobcu. Ulil: Oktav Winter, zvonář  v Broumově, v. č. 2181, 2182, 2183. V súčasnosti na dvoch funkčných zvonoch je nápis:

,,DAR NOVOĽUBOVNIANSKYCH RODÁKOV Z AMERIKY 1925″

Na väčšom zvone je reliéf sv. Jána Evanjelistu s orlom v pozadí. Stredný zdobí reliéf  Golgoty. Tento zvon ako prvý zvoní pri úmrtí obyvateľa obce. V kostole je ešte jeden  malý zvon mimo prevádzky, ktorý je poškodený. Pochádza z vyššie uvedenej série. Je na ňom reliéf P. Márie Kráľovnej.  Dvor kostola je ohradený vysokým múrom. V múre po obvode sú pravidelne rozmiestnené zastavenia krížovej cesty.  V spomienkach Františka Kaletu je zaznamenaná informácia, že v roku 1919 prebiehali voľby bačov, ktoré riadil urbársky výbor. Urbársky výbor dal po voľbách bačom podmienku, že syr vyrobený od  do 7. mája sa odpredá a peniaze sa použijú na oplotenie kostola a zakúpenie krížovej cesty ako  prejav vďaky za ukončenie 1. svetovej vojny a za vznik samostatnej 1. Československej republiky.