Mestské kultúrne stredisko v Levoči

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy našej kultúrnej inštitúcie. Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenie mesta, mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Plnenie dlhodobých i nových úloh našej miestnej kultúry, zabezpečenie jej efektívneho rozvoja si vyžaduje odbornú pripravenosť, profesionálnosť, tvorivosť, nové efektívne formy práce, ale i spájanie síl inštitúcií a organizácií, ktoré sú za jej rozvoj zodpovedné. Ponuka programov profesionálnych ale aj neprofesionálnych telies MsKS sa riadi predovšetkým náročnými kritériami kvality v súlade s požiadavkami trhu, ale aj zásadou výchovy kultúrou a pozitívnym ovplyvňovaním vkusu a kultúrnej úrovne občanov ale i návštevníkov Levoče.

Programová štruktúra MsKS obsahuje multižánrovú ponuku zohľadňujúcu viaceré kritériá požiadaviek divákov. V oblasti neprofesionálneho umenia zastrešuje 3 súbory, ktoré organizačne a metodicky riadi. Sú to Dychová hudba mesta Levoča, Levočská divadelná spoločnosť a klub Patchwork. Organizuje celoštátne prehliadky alternatívneho divadla, krajské prehliadky ochotníckych divadiel, celoštátne prehliadky komornej a symfonickej hudby a pod., ktoré sú v odborných kruhoch vysoko hodnotené. MsKS spolupracuje so ZUŠ, ktorá sa nemalou mierou podieľa na našej programovej štruktúre.

V súčasnosti sa intenzívne MKS Levoča  prípravuje kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla , kde chcú uspokojiť levočanov,  ale i návštevníkov Levoče obdobnou úrovňou ako po iné roky. Na jeseň aktéri zase pripravujú v spolupráci s OZ LBL medzinárodný hudobný festival Levočské Babie Leto, na ktorom budú účinkovať významní slovenskí ale i zahraniční umelci.

Zriaďovateľom MsKS je mesto Levoča.  Od 1.1.2008 je MsKS mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.  Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov.  Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je štatutárnym orgánom, spravuje a riadi MsKS, rokuje v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú, personálnu a hospodársku činnosť MsKS zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta. Zástupca riaditeľa organizuje prácu v organizačných útvaroch a je priamo podriadený riaditeľovi MsKS. Riadi a zodpovedá za prácu útvarov.

 

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.