Múzeum rusínskej kultúry, Prešov

Masarykova 2721, 080 01 Prešov
N 48.98768439444838 E 21.248916044407306

Najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 02. 01. 2007. V rámci múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Je dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko, zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním SNM – MRK v Prešove je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladajúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike. V súlade so svojím poslaním spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí.

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa prezentuje v súčasnosti Expozíciou „Dejiny Rusínov na Slovensku“, ktorá pozostáva z častí : 

(v mierke 1:50 skutočných chrámov) – miestnosť č. 1 : Expozícia SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove s názvom Drevené kostolíky Ladislava Cidyla – miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidyla, ktorý vyhotovil verné zmenšené kópie v mierke 1:50 skutočných sakrálnych drevených stavieb – chrámov, nachádzajúcich sa v regióne severovýchodného Slovenska.

Tieto stavby sú v súčasnosti veľmi navštevované a obdivované turistami z celého sveta, 38 kusov makiet pochádzajúcich z jeho zbierky ponúkne návštevníkom ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov, ich jednotlivých konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska.

Valalská chyža … takto žili Rusíni – miestnosť č. 2 : V rámci sprístupnenia časti priestorov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove pre verejnosť v roku 2013 bola nainštalovaná expozícia Valalská chyža…tak žili Rusíni, ktorá približuje každodenný život Rusínov v historických súvislostiach novodobých dejín, kultúru odievania – časti krojov, kroje mužské, ženské, detské, zariadenia obydlia, náradie a nástroje používané v domácnosti – krosná (tkanie kobercov, plátna), náradie používané pri spracovaní ľanu či priadze a ďalšie zaujímavosti.

Chlieb duše – výstava bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi – miestnosť č. 3: Expozícia prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania – Evanjeliár z dreveného chrámu v obci Habura z roku 1891, modlitebné knihy, Bohostánok – kivot z gréckokatolíckej farnosti Výrava, Ikony, prenosné Ikony, cirkevné zástavy, svietniky, kríže a ďalšie zaujímavé exponáty.

• Upevni, Bože – z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948 – miestnosť č. 4
SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravilo expozíciu: Upevni, Bože – z dejín рravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948. Návštevníci si  môžu pozrieť bohoslužobné knihy vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19. storočí, pozornosť zaujmú aj bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, іkony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia, či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. – rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove.

Výstavná sieň Michala Dubaya:  Michal Dubay (1910-1993) – najstarší syn Dezidera a Anny Dubayových, bol nielen talentovaný maliar, ale zohral v Prešove aj významnú kultúrotvornú úlohu. Stál pri zrode takých inštitúcií ako Štátna vedecká knižnica, kde dlhodobo pôsobil ako riaditeľ, Krajská galéria výtvarného umenia (dnes Šarišská galéria) Ukrajinské národné divadla (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča), Pedagogická fakulta v Prešove, ktorá bola pobočkou Slovenskej univerzity v Košiciach, Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré vzniklo ako súčasť Krajského múzea v Prešove, pracoval v oblasti ochrany pamiatok, bol pedagógom, redaktorom, publicistom, kultúrnym pracovníkom. „V celoživotnom umeleckom diele autora môžeme vyčleniť niekoľko tvorivých období, v ktorých postupne svojským spôsobom obohacuje kompozičné a formotvorné metódy kubizmu, realistickým štýlom zobrazuje vybrané námety alebo prostredníctvom geometrickej štylizácie, výraznej fauvistickej farebnosti а zdrsneného podkladu pod maľbu dosahuje originálnu štrukturálnu maliarsku traktáciu. Charakteristickým znakom maliarskej tvorby umelca je aj jeho nepretržitý záujem o luminizmus, t.j. prírodné alebo umelé svetlo a postupy jeho farebného vyjadrenia.“ (Ladislav Puškár ako kurátor jeho výstavy v MUK vo Svidníku v roku 2011 – Očarený svetlom).  

 

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok: 09:00 – 16:00 h
Vstup vždy o celej hodine. (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, posledný vstup o 15:00)

Každá prvá nedeľa v mesiaci – vstup zdarma: 10:00 hod. - 15:00
Vstup vždy o celej hodine. (14:00, 15:00, 16:00, 17:00, posledný vstup o 18:00)

3,00€ / osoba
Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.