Šarišské múzeum Bardejov

Radničné námestie 13 085 01 Bardejov
N 49.29416129365555 E 21.2755073083455

Šarišské múzeum v Bardejove je truhlicou histórie Horného Šariša. Bolo založené koncom roka 1903, presnejšie 21. decembra, avšak myšlienka na jeho zriadenie sa zrodila už šesť rokov predtým, teda v roku 1897.  Jeho akčný rádius však nezachytáva udalosti pomyselného historického prachu iba z regiónu, ale siaha ďaleko zaň a pýšiť sa môže statusom, ktorý ju radí medzi najvýznamnejšie a najstaršie inštitúcie zaoberajúce sa históriou na Slovensku.  Spravuje expozície v Bardejove i Bardejovských Kúpeľoch, ponúkajúce okrem iného históriu kresťanstva, či prírodných vied. Areál Bardejovských Kúpeľov ponúka návštevníkom  prehliadku jedinečného skvostu, v podobe najstaršieho skanzenu ľudovej architektúry na Slovensku.

Zriaďovateľom Šarišského múzea je Prešovský samosprávny kraj.

Na Slovensku je málo miest, ktoré sa môžu pochváliť takým bohatstvom nehnuteľných a hnuteľných pamiatok ako práve Bardejov. Je to spôsobené aj tým, že toto územie bolo kedysi dôležitým tranzitným územím. Už od najstarších čias sa tu stretávali a prepletali vplyvy zo západu, východu, zo severu i juhu a to v takej miere ako nikde inde na Slovensku. V priebehu stáročí sa tu sformovalo špecifické životné prostredie, ktoré sa vyznačuje multikulturálnosťou, multietnickosťou, multireligiozitou. Táto oblasť je styčným územím dvoch veľkých svetových kultúr: západnej-západorímskej a východnej-byzantskej, ktoré sa vzájomne prelínali. Bardejov patrí k najvýchodnejším miestam, kde zasiahlo západná neskorá gotika (Kostol sv. Egídia).

A naopak drevené kostolíky východného obradu sú nositeľmi byzantskej kultúry. Je preto logické, že v prostredí s takou kultúrnou, etnickou a náboženskou rôznorodosťou sa zachovalo množstvo vzácnych umelecko-historických pamiatok.

História múzea…

Významnú úlohu pri uchovávaní, ochrane a prezentácii týchto pamiatok zohráva Šarišské múzeum v Bardejove. Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. V jeho muzeálnej sieti patrí zároveň k najstarším.  Myšlienka vytvoriť múzeum vznikla už v roku 1897, ale založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy. Prvým riaditeľom sa stal dr. A. Vass, riaditeľ miestneho gymnázia. Zber materiálu pre múzeum sa začal v roku 1903, najmä zásluhou K. Divalda, V. Miškovského, A. Vassa a G. Žebráckeho. Z územia celej Šarišskej župy bolo v krátkom čase sústredených takmer 3000 kusov muzeálne cenných predmetov. Prvá historická expozícia, (zameraná na dejiny Šariša), bola otvorená 23. júna 1907 v budove mestskej radnice. Vystavený materiál bol darovaný alebo deponovaný z rôznych, predovšetkým cirkevných inštitúcií a organizácií. Bez veľkých zmien pretrvala dve svetové vojny. Reinštalácie expozície sa uskutočnili v rokoch 1954, 1967 a 1991. Šarišské múzeum už od svojho založenia neustále zápasilo s finančnými a personálnymi problémami. Za roky 1907-1950 bol iba minimálny nárast zbierok a nevykonával sa ani žiadny výskum. Roky 1914-1918 boli poznačené snahou presunúť jeho najvýznamnejšie exponáty do múzea v Budapešti. Na sklonku druhej svetovej vojny sa zase o zbierky zaujímala ustupujúca nemecká armáda. Zásluhou hlavne G. Žebráckeho ostali predmety na pôvodnom mieste. Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť a na oblasti okresov Bardejov, Giraltovce, Stropkov a Svidník. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie.

V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Pre túto svoju rozsiahlu činnosť múzeum postupne získalo okrem historickej radnice aj dalšie objekty: na Radničnom námestí (budova č.13), Rhodyho ulici (domy č. 4 – 6 a 27), vilu Rákoci aj s pozemkom v Bardejovských Kúpeľoch, dve bašty ako depozitárne budovy. Dnes spravuje 34 budov (spolu s objektami v skanzene). Šarišské múzeum počas svojej doterajšej dlhoročnej existencie hlboko zasiahlo do rozvoja slovenského múzejníctva a stalo sa integrálnou súčasťou kultúrneho života Bardejova i jeho regiónu. Ako múzeum s cennými exponátmi historickými, národopisnými, prírodovednými a umeleckými patrí medzi tie slovenské múzeá, ktoré radi vyhľadávajú naši i zahraniční návštevníci. Svedčia o tom aj výsledky návštevnosti expozícií múzea. Ročne ich navštívi v priemere okolo 60.000 domácich a zahraničných obdivovateľov.
 

Priority

Šarišské múzeum je jedno z najstarších múzeí na Slovensku

Jeho umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku

Múzeum ľudovej architektúry, ktoré Šarišské múzeum spravuje, je najstarším skanzenom na Slovensku

Šarišské múzeum má celoslovenskú pôsobnosť v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu