PKO, Prešov

Hlavná 50, 080 01 Prešov
N 48.996804824305464 E 21.242590040708322

10. októbra 1959 bola vydaná Zriaďovacia listina Parku kultúry a oddychu v Prešove na základe rozhodnutia Mestského národného výboru v Prešove s určením sídla v objekte Čierny orol. Od 1. mája 1992 sa Park kultúry a oddychu zmenil na mestskú príspevkovú organizáciu na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 70/1992. Svoju činnosť riadi v zmysle Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove zo 7.4.2014.

Poslaním Parku kultúry a oddychu v Prešove je zabezpečovať kultúrno – osvetovú činnosť, najmä umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a festivaly.

Činnosť inštitúcie je deklarovaná do oblastí združovania občanov mesta do záujmových skupín, kolektívov, súborov a klubov a vytvárať personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady pre ich činnosť, rozvíjať estetické cítenie a vkus obyvateľstva, umožňovať využívanie zariadení technickej zábavnej činnosti, organizovať oslavy rôznych významných výročí a udalostí súvisiacich s minulosťou a prítomnosťou mesta Prešov, ale aj osobností a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Uvedené aktivity sa sústreďujú v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti, ktoré má Park kultúry a oddychu Prešov zverené do správy:

  • budova Čierny orol – Hlavná 50
  • stredisko KS Družba – Námestie Kráľovnej pokoja 2
  • stredisko KS Centrum – Prostějovská 35
  • stredisko KS Exnárova 1/A a 5/A – Sekčov
  • stredisko KS Šváby – Švábska 27
  • stredisko KD Solivar – Solivarská 80
  • objekt kina Scala a Záhradné kino – Masarykova 7/B
  • objekt Caraffovej väznice – Floriánova ul.