Projekt s názvom: Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16        

Vedúci partner: Prešovský samosprávny kraj https://www.po-kraj.sk/sk/ 

Projektoví partneri:      

Začiatok projektu:         01/2017

Ukončenie projektu:     09/2021

Celkové náklady projektu:  3 274 283,67 €          

Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 85%:  2 783 140,73 €

Národné spolufinancovanie 10%: 327 428,37 €

Hlavný cieľ projektu:

  • Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Prepojenie pútnických miest PL-SK pohraničia do jedného celku a dobudovanie náležitej infraštruktúry
  • Rozvoj a zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu prostredníctvom vytvorenia nového produktu turizmu
  • Systematický rozvoj a koordinácia aktivít v cestovného ruchu v PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte

Aktivity v rámci projektu:

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 4 základných vecných úloh projektu:

  1. Vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny pre PL-SK spoluprácu pre podporu a koordináciu pútnického cestovného ruchu
  2. Dobudovanie infraštruktúry sväto-mariánskych pútnických miest
  3. Vytvorenie nového medzinárodného produktu cezhraničného cestovného ruchu „Svätomariánska púť“
  4.  Šírenie myšlienky svätomariánskej púte 

Výsledky projektu:

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným projektovým výstupom je vytvorenie nového turistického produktu „Svätomariánskej púte“(vecná úloha 3),inšpirovaným najväčšou Európskou pútnickou trasou Santiago de Compostela. V priebehu dvoch rokov bude vypracovaný marketingový koncept nového produktu s detailne vypracovaným plánom propagácie a podporných aktivít (vecná úloha 4), ktoré sa budú realizovať komplementárne na oboch stranách hranice. V rámci propagácie sa plánuje niekoľko zaujímavých aktivít ako napr. projektová pieseň, evanjelizačná cesta pútnikov, besedy, či umelecké sympóziá, ktoré spolu dotvoria nový turistický produkt s potenciálom medzinárodnej konkurencieschopnosti a tak sa naplní tretí špecifický cieľ projektu.

Ďalším výstupom bude vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá prostredníctvom svojich členov a naplánovaných aktivít (vecná úloha 1) prispeje k vytvoreniu fungujúcej platformy, ktorá bude podporovať rast a udržateľnosť výsledku projektu aj po skončení projektu počas doby udržateľnosti. Zároveň bude spracovaný obsiahly dokument- Štúdia realizovateľnosti, ktorý je hmatateľným výstupom tohto pilotného projektu a ktorý by mal prispieť svojimi výsledkami a odporúčaniami pre vytýčené body a lokality na programovom území k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte.

Výstupom projektu v rámci vecnej úlohy 2 je dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov, nachádzajúcich sa na vytýčenej trase „Svätomariánskej púte“ – 4 objekty na slovenskej strane (Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov) a 4 objekty na poľskej strane (Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec). Tieto terénne a iné úpravy napomáhajú k lepšej vizibilite týchto turisticko-pútnických satelitov a zvýšeniu ich atraktívnosti čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a posilnením domáceho i zahraničného cestovného ruchu na oboch stranách pohraničia.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.